สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมสรุปผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคาร 2 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุม ศึกษานิเทศก์ สรุปผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสำรวจและยืนยันรายชื่อผู้รับชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โดยมี นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการนิเทศตามสถานการณ์ต่อไป

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมสรุปผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)