ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้ชื่นชมผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้เสียสละ และทุ่มเทการพัฒนาโรงเรียนและเตรียมการได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนได้ร่วมคิด และนำสู่การปฏิบัติ และได้ชี้แจงข้อราชการ ดังนี้ ๑) การเรียนการสอนทางไกลในการเตรียมการและเยี่ยมบ้านนักเรียน (๗ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) ๒) การประชุมชี้แจงผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียน ( ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ) กรณีที่ต้องเรียนเป็นผลัด (ถ้ามี) ๓) การเตรียมมาตรการทางสาธารณสุขในการจัดชั้นเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) 19) ๔) การบริหารจัดการ และงานอื่น ๆ ดังนี้ มอบหมายให้คณะครูได้รับผิดชอบงานการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ใช้แผนงาน/โครงการ ในการนำ/กำกับการดำเนินงาน/งานโครงการอาหารกลางวัน /งานอาคารสถานที่/งานการเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารสินทรัพย์/โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขอให้ติดตามให้เกิดผล ๕) การครองตน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ยึดมั่นในศีลธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างต่อชุมชนและลูกศิษย์ ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา นางเจียมใจ จุมณี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และคณะครู