ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธี รับ – มอบ ”ศาลาสหร่วมใจ ๖๑ ” ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธี รับ – มอบ ”ศาลาสหร่วมใจ ๖๑ ” ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ซึ่งศาลานี้ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เกษียณอายุราชการ นายณรงค์ จำปา ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลา 23 ปี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นประวัติและ ความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2466 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสวยงาม คงทน และประโยชน์ใช้สอยในการสร้างถาวรวัตถุ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,056,450 บาท