วันที่ 5-6-2563 : นายสมพงค์ พละไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่ 5 (กลุ่มนักเรียนต่างประเทศ) ของ ร.ร.บ้านควนเจดีย์

            วันที่ 5-6-2563 : นายสมพงค์ พละไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่ 5 (กลุ่มนักเรียนต่างประเทศ) ของ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้พักอาศัยกับบิดา มารดาในบ้านพักชั่วคราวของโรงงานไม้ยางพารา ซึ่งเป็นคนงานต่างชาติ(ลาว) เป็นส่วนใหญ่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน  โรงเรียนมอบหมายให้คุณครูจำนวน 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล นิเทศ ติดตาม นักเรียน โดยมีผู้ช่วยครูประจำศูนย์(นางสาวปัญชลี บุญเต็ม) จะช่วยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย  

     

นายนิพนธ์ มณีรัตน์