สพม.22 ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 พร้อมคณะกรรมการติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 สังกัด สพม.22 ลงพื้นที่เพื่อติดตามกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม

ภัทร์สุดา ไชยเจริญ : ภาพ
จีระนันท์ เมืองจันทร์: รายงาน