สพม.28 รับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนิสา คำสองสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมี ร.ร.ต้นแบบนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 9 ร.ร. ได้แก่ ศรีสะเกษวิทยาลัย กันทรารมณ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ทรายมูลวิทยา ค้อวังวิทยาคม มหาชนะชัยวิทยาคม พยุห์วิทยา โนนเพ็กวิทยาคม และส้มป่อยพิทยาคม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วย นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. 28 ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ