พิธีสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม จัดพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 หรือวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนครปฐมเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 โดยมี นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของลูกเสือจังหวัดนครปฐม  ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนครปฐมเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา ทรงโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาขั้นในปี พ.ศ. 25674 ด้านเศรษฐกิจ ได้ทรงจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจโภคทรัพย์ ของประเทศ ทรงตราพระราชบัณญัติ  ชั่ง   ตวง   วัด  ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค ทรงโปรดให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 6  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนครปฐม พระองค์ได้พระราชทานชื่อถนน 4 ด้านรอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชา รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนจากหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ผ่านหน้าวัดพระประโทณเจดีย์และพระราชทานชื่อว่า “ถนนเทศา” นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลขึ้นในท้องที่อำเภอเมืองพระปฐมเจดีย์ พระองค์ทรงเห็นว่าเมืองนครปฐมเหมาะสมที่จะเป็นเมืองตั้งรับอริราชศัตรู ที่เข้ามารุกรานทางกรุงเทพมหานคร จึงทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้นในปี พ.ศ. 2454 และมีการซ้อมรบเสือป่าเป็นประจำที่ค่ายหลวงพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อฝึกให้มีความชำนาญในการประลองยุทธ์ มีความรอบรู้และชำนาญภูมิประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังโปรดให้มีการเดินทางไกลไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกใจเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ปลุกสำนึกให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฝึกความเข้มแข็ง อดทน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ทรงทำนุบำรุงกิจการของเสือป่าและลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าในรัชสมัยพระองค์เป็นอย่างดียิ่ง จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจของลูกเสือทั้งหลาย ที่ลุกเสือไทยดำเนินขึ้นครั้งแรก โดยพระมหากษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1