สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร ต่างพากันน้อมรำลึกพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และต่างก็พร้อมใจกันกระทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ขณะเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม อันตราย ประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝ้ามองประเทศไทย ด้วยสายตาที่ปรารถนาจะครอบครอง ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารเพียงพอ แก่การรักษาเอกราช หากมิได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหน คือแผ่นดินไทย พระองค์ทรงมองเห็นการไกล จึงทรงเร่งปลุกใจไทยทั้งชาติ ให้สำนึกในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงสถาปนาการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้ กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง

สมเป็นลูกผู้ชาย และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขัน ลูกเสือ อาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้

ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าพระพักตร์ พระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์ในวันนี้  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันแท้จริง  จึงให้ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและพสกนิกรทุกคน  จงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญแก่ประเทศชาติ สมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไป

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต ๑  เลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี  ได้กล่าวรายงานว่าการจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี

โดยมีดร.พงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมจาก หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1, สพม.15 (ปัตตานี), ศธจ.ปัตตานี, สช.จ.ปัตตานี ,เทศบาลเมืองปัตตานี, และอปท. ในเขตพื้นที่บริการสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 350 คน ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี