สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว “นาข้าววิถีพอเพียง ”

วันที่ 27 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว “นาข้าววิถีพอเพียง ”จากการที่โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐโดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยเฉพาะกิจกรรม“นาข้าววิถีพอเพียง ”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ STEM ED เก่ง ดี มีสุข ในยุคศตวรรษที่ 21 และนำมาสู่ “สะเต็มศึกษากับการพัฒนาเกษตรชุมชนสู่ One Class One Product” ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะกระบวนการผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 2.ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ 3.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน จากบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 4.ผู้บริหารได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นำและบริหารจัดการผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากนั้นเดินชมการนำเสนอผลงานโครงการ STEM ED ของนักเรียน บริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ