กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดการประชุมการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายประเสริฐ วาเล๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการประชุมการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลฯ ในวันนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ สพป.ปัตตานี เขต 1 เพื่อดำเนินการดังกล่าว และ สพป.ปัตตานี เขต 1 ได้อนุมัติโครงการประชุมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเอกสารด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา เพื่อจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 136 โรงเรียน รวม 136 คน โดยได้เชิญนางสาวนิรมัย นิเดร์หะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญณรงค์ เรืองธนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ได้กล่าวว่าการประชุมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการจบศึกษาฯ เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลด้านการจบการศึกษา ว่ามีความสำคัญอย่างไร และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการให้บริการข้อมูลอบย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะข้อมูลด้านการจบการศึกษา เป็นข้อมูลหลักฐานที่สำคัญ และเป็นประโยชน์แก่ผู้จบและผู้ต้องการข้อมูลฝนภายหลัง เช่น ต้องการตรวจสอบวุฒิการศึกษาในการศึกษาต่อ หรือสมัครงาน เป็นต้น