ผอ.สพม.32 ” รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ “

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายวิชา มานะดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายสมุทร สมปอง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสปฏิบัติงานในหน้าที่ ครบรอบการประเมิน 1 ปี ของนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)

 

นายรณชัย กล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่  1  ตัวชี้วัดที่  1  การบริหารจัดการที่ดี ได้บริหารจัดการตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. รวมทั้งนโยบายภารกิจเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” ใช้ภาวะผู้นำ นำองค์กรอย่างมีความสุข บริหารจัดการ ขับเคลื่อนการทำงานและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นกลไกเชื่อมโยง เป็นโซ่ข้อกลาง  ในการพัฒนาเยาวชนคนดี  มีปัญญา นำพาสังคม  ประเทศชาติในอนาคต

 

ทั้งนี้ได้ชูแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทุกกลุ่ม ดูแลใส่ใจในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกกลางคัน และการติด  0  ร. มส. เพื่อให้ผู้เรียนเป็น  คนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมในสังคมได้  พร้อมวางรูปแบบ และวิธีการขับเคลื่อนการทำงาน  เป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน ผ่านเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ สหวิทยาเขต  ลงสู่ผู้บริหาร และครู นำข้อมูลสารสนเทศและบริหารจัดการระบบสารสนเทศรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒” หรือ ระบบ “SMIS ๓๒” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเอง  ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care for All   ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์  ระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ระบบคลังสื่อการเรียนการสอน DLIT ออนไลน์ ระบบทะเบียนคุมพัสดุออนไลน์ ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน