สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเล่นกีฬาร่วมกันในพิธีเปิดนี้


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ


จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นความสำคัญในการที่จะใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของจังหวัดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกกำลังกาย โดยขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ที่ทำงาน หรือโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ซึ่งพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยรอยยิ้ม โดยกำหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายมากกว่า 600 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีกิจกรรมเปิดลานกีฬา รวมถึงประชาชนในชุมชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนอีกด้วย

อัจฉรา ข่าว/วุฒิภัทร ภาพ