สพป.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมการศึกษา (๑โรงเรียน ๑ นวัตกรรม)น

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนายวันชัย  หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบท เกิดความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19  พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต