การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.เพื่อพัฒนาการศึกษา รอบ 1 ปี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู นักเรียน และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจาก นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายอุทัย กาญจนะ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3