สพป.ชัยนาท จัดอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท พร้อมได้รับความรู้จากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท บรรยาย เรื่อง สร้างความเข้าใจทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) ไปสู่การปฏิบัติ และหลักสูตรปฐมวัย ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 โดยมี คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิด