อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา”

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา” ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับวัตถุประสงค์ในการรอบรมครั้งนี้คือเพื่อพัฒนาข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาและร่วมกันจัดหาแนวทางการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 60 คน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มาให้ความรู้ในครั้งนี้