สพป.ลพบุรี เขต 1>ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ณ จังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ของ สพฐ. โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันของ สพฐ. โรงเรียนปลอดขยะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รางวัล Best of the best นักเรียนไทยสุขภาพดี ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์และประสิทธิภาพในการบริหารงานสถานศึกษา รวมถึงการนำประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ณ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สังกัด สพป.อ่างทอง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอันสิ้นสุดการศึกษาดูงาน …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)