สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ดังนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการการประเมิน กำหนดขั้นตอนการคัดเลือก เทคนิคการประเมิน แนวคิดหรือวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป องค์ประกอบและรายการประเมิน  การบริหารจัดการโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน