ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

25 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ได้เข้าตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) ทั้งชายและหญิง มีสภาพทั่วไปสะอาดน่าอยู่ อากาศถ่ายเท มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม ห้องน้ำในตัวอาคารหอพัก จัดระเบียบได้อย่างลงตัว หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมสวนพฤกษาศาสตร์ในบริเวณโรงเรียน มีพันธุ์ไม้ใหญ่หลากหลายชนิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ บ่อเลี้ยงปลาและสวนผักสวนครัว ที่นักเรียนช่วยกันปลูกส่งให้ครัวโรงเรียนทำอาหารและจำหน่าย ซึ่งนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านช่องแมว มีความตั้งใจให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนดีกว่าที่บ้าน ให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ ได้วางแผนจะเตรียมเป็นข้าวกล่องให้รับประทานอาหารที่บ้านแทน เพื่อเว้นระยะห่างและลดการอยู่รวมกลุ่มจำนวนมาก ต่อมาได้รับฟังการรายงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ทั้ง 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี โดยนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น โดยว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง โรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ โดยนายสครินทร์ ดาฮามิ และโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง โดยนางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังยง

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ชื่มชมการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านช่องแมว สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ การดำเนินการของโรงเรียนพักนอนทำได้ดี ช่วยเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้ โดยมีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เน้นให้นักเรียนปลอดภัย 100% การ์ดไม่ตก เว้นระยะห่างในห้องเรียน จัดห้องเรียนไม่เกิน 20 คน มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพและแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นห่วงกลุ่มนักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองไปประเทศมาเลเซียและยังไม่สามารถกลับมาได้ ซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไป

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
www.pattani3.go.th