การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ITA Online 2020

27 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. เขต 28 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยมีนางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. เขต 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. เขต 28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกกลุ่มงานเข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกคนของ สพม.28 และบุคลากรทุกกลุ่มงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และนายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.29 เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี