ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฏร์นิยม นนทบุรี

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฏร์นิยม นนทบุรี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู ตลอดจนติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน รวมไปถึงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษา และการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) รวมถึงกำกับ ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในวันแรกของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม พร้อมคณะครู นำเสนอข้อมูล ตลอดจนนำเยี่ยมชมอาคารเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ