สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ และถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและจะได้รับฟังข้อมูลในแต่บริบทของพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จากนั้น นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ covid-19 สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด