สพม.15 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
นายวีรวัฒน์ คงพิณ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15 ส่งเสริมให้ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน และการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำพ็ญสาธารณประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บุคลากร สพม.15 พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานโรงครัวพระราชทาน และบรรจุอาหารกล่องให้ประชาชนผู้มาสมัครจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงพลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส