กีฬาชุมชนสัมพันธ์ “ประทุนอายองเกมส์” และเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

วันที่  30  พฤศจิกายน  2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านประทุนอายอง  ต.แตล  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง  “ประทุนอายองเกมส์”  และเปิดงานโครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส  สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  โดย  นายโกสินทร์  ศรีพรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายอง  กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบาย  รัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในการในการนำกีฬาสู่สถานศึกษา  ให้นักเรียนและชุมชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  สำหรับการเปิดสนามกีฬา  ลานกีฬา  เพื่อต้องการให้ประชาชนในชุมชน ได้ออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนอีกด้วย