องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

***องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น สพป.ปัตตานี เขต 3 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี รับฟังรายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง รายงานผลการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

***หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ป.4 – ป.6 มีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองเป็นโรงเรียนขนาดโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ตามโครงการกองทุนการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 446 คน นักเรียนทุนพระราชทาน 2 คน คือ นางสาวอัสนีตา บือราเฮง ชั้น ม.5 และนางสาวนุรอาซีา สุหลง ชั้น ม.6 กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาชีพ และยังเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนพักนอน)

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th