สพป.ชลบุรี 1 รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐานจาก สพฐ.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในฐานะประธานเขตตรวจราชการภาคตะวันออก ( เขตตรวจราชการ 8 และ 9 ) กล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้   ดร.ลาวัณย์  ตรีเนตร  ผู้ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ  ให้มาเป็นประธานในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการ 8 และ 9  จำนวน  19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภูมิภาค ประสานงานส่วนกลาง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่กำลังดำเนินการ-ทดลองใช้ และแก้ปัญหา     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการสอบ O-NET , NT และ PISA รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีแนวโน้มในการใช้ Online เพิ่มมากขึ้น   และการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น คือ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2.พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3. การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (Digital literacy)   ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต1