สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งมีประเด็นการติดตามตรวจสอบที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล แผนระดับกระทรวง และประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ รวมทั้งประเด็นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเด็นการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ 2. ประเด็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3. ประเด็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี สพม.5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม

คณิตฐา คำภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
คณิตฐา คำภาค