สพป.ลำปาง เขต 1 “พัฒนาครูศิลปะ Art Teacher Workshop”

1 ธันวาคม 2561 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1  เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาครูศิลปะ Art Teacher Workshop ”  ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 -2  ธันวาคม 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ ได้รับความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนแก่นักเรียนและบูรณาการงานศิลปะกับทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในการแข่งขันการประกวดผลงานศิลปะในระดับต่าง ๆ ได้ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 97คน  วิทยากรและเจ้าหน้าที่  18  คน รวมทั้งสิ้น 115  คน

ในวันอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคการสร้างสื่อการสอนโดยผู้เข้ารับอบรม จะได้เข้าฐานการใช้สี  จำนวน  4  ฐาน ได้แก่ 1.ฐานสีน้ำ/สีโปสเตอร์  2. ฐานสีชอล์ค 3. ฐานสีไม้ระบายน้ำ 4. ฐานสีอะคริลิค บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีความสุข พร้อมได้รับความรู้ โดยความสนับสนุนด้านวัสดุฝึกอบรม วิทยากรและสถานที่อบรมจากหน่วยงานเอกชน 3 หน่วยงานคือ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด  ชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดลำปาง  และศูนย์เรียนรู้กอไผ่เซรามิค  และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรมจาก ศูนย์เรียนรู้กอไผ่เซรามิค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยความสนับสนุนด้านวัสดุฝึกอบรม วิทยากรและสถานที่