สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตการและรถยนต์ตามโครงการจัดตั้งชุมชนสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตการและรถยนต์ตามโครงการจัดตั้งชุมชนสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา แผนงานการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และแผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมี พันเอกชัยธัช รัตนกำพล ผช.จเร กอ.รมน.(3) ณ โรงเรียนสีกายวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย