นราธิวาส เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สุพรรณบุรี เขต 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 160 คน โดย นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นผู้นำคณะบุคลากรมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้มอบนโยบาย 3 คืน คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และคืนศึกษานิเทศก์สู่ครู ได้นำบุคลากรพัฒนาเขตพื้นที่ จากเดิมที่ไม่มีใครรู้จักสุพรรณบุรี เขต 3 จนปัจจุบัน ผลงานของสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน และการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขต ได้ระดับยอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการประเมินสำนักงานเขตสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ 2 ปีซ้อน แข่งขันผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67     ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 ด้านภาษา ได้อันดับที่ 3 ภาพรวมได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ซึ่งการนำพาองค์กร สู่คุณภาพ ต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับงาน ต้องเอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับทีมงาน ต้องสร้างเครือข่ายการทำงาน และต้องปลุกเร้าให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา การทำงานภายใต้ SPB3 24 ช.ม. ทำงานไม่มีวันหยุด จากนั้นคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบูทของกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือเล่มเล็ก คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการ กิจกรรมของบุคลากรทุกชิ้นงาน และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน          นายปัญจะ ไชยศร ผอ.รร.  บ้านทำเนียบ เป็นตัวแทน สพป.นราธิวาสเขต 1 กล่าวชื่นชมความเป็นสำนักงานเขตมาตรฐาน มีเอกสารผลงานจำนวนมาก นโยบาย มาตรการ และแนวทางการบริหารสำนักงานเขตที่ประสบความสำเร็จมีความชัดเจน