สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกล่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นวโรกาสมงคลอย่างยิ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันดังกล่าว โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม โดยการทำความสะอาด และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในการนี้ ได้มอบนโยบายและให้ข้าราชการครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปลูกต้นไม้
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกล่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นวโรกาสมงคลอย่างยิ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันดังกล่าว โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม โดยการทำความสะอาด และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในการนี้ ได้มอบนโยบายและให้ข้าราชการครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย