10 สพท. เขตตรวจราชการที่ 18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สุพรรณ 3

    11 กันยายน 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ นรพักตร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ 10 เขต จากเขตตรวจราชการที่ 18 ประกอบด้วยว่าที่ร้อยเอก สาโรจน์ ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายสุชาติ กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายสุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายบุญชอบ โตคำ ผอ.สพม. เขต 42 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายรุ่ง สุพรหม รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผอ.สพม. เขต 41 นายบรรพต เหมือนทอง รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายจำนง เชื้อชวด รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายนเรศ ภุมมา รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 และบุคลากร รวม 60 คน     มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในโอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และเขตสุจริต โดยตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้มอบนโยบาย 3 คืน คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และคืนศึกษานิเทศก์สู่ครู ได้นำบุคลากรพัฒนาเขตพื้นที่ จากเดิมที่ไม่มีใครรู้จักสุพรรณบุรี เขต 3 จนปัจจุบันผลงานของสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน และการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขต ได้ระดับยอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการประเมินสำนักงานเขตสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ 2 ปีซ้อน แข่งขันผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 ด้านภาษา ได้อันดับที่ 3 ภาพรวมได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ซึ่งการนำพาองค์กร สู่คุณภาพ ต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับงาน ต้องเอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับทีมงาน ต้องสร้างเครือข่ายการทำงาน และต้องปลุกเร้าให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา การทำงานภายใต้ SPB3 24 ช.ม. ทำงานไม่มีวันหยุด จากนั้นคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบูทของกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือเล่มเล็ก คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการ กิจกรรมของบุคลากรทุกชิ้นงาน และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน คณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความประทับใจแนวทางการบริหารงาน และผลงานของผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อย่างยิ่ง และพึงพอใจผลการปฏิบัติงาที่ได้พบเห็นร่องรอยของความสามัคคี การร่วมมือช่วยเหลือกันทำงาน และความสามารถในการจัดทำเอกสารของบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยจะนำตัวอย่างที่ดีงามกลับไปพัฒนา สพท.ต่อไป