สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมฯ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

วันนี้( 12 กันยายน 2561) ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) ให้กับคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนแกนนำและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรม จากทุกภาค 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยใคร้ สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป.สงขลา เขต 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม. เขต 13 จังหวัดตรัง และโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 จังหวัดน่าน จำนวน 40 คน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านปะทาย ต.ทุ่งใหญ่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำแนวคิดการพัฒนาปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนด้วย PBL และ PLC เป็นนวัตกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถนำมาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและสร้างให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทั้งโรงเรียน