สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารตุ้มโฮม สพป.ยโสธร เขต 1 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนทึ่ 1/2563  การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. การเปิดเรียนแบบ On-Site ฯลฯ