สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยดร.วีรพล สารบรรณ รองผอ.สพป.นค.1 และ นายคมสัน โคตรชมภู ผอ.รร.ชุมชนบ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เดินทางเข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีนางบุษราคัม อุตคะวาปี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านม่วงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนรวม 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านตาดเสริมและโรงเรียนบ้านวังมน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ และการดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน อีกทั้งได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียน พร้อมกับได้กำชับและเน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด