สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุม ITA Online

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ตามโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้า
ร่วมอบรมฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงาน ICT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(ขอขอบคุณ/ภาพประกอบ จาก ปชส.โรงเรียนบ้านซับตารี)