อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 38 โรงเรียน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1