พิธีมอบรางวัลยกระดับขยับสี   O-NET   NT  เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพุธที่    สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลยกระดับขยับสี   O-NET   NT  เป็นเลิศ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดย สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   มีผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ  ผลการทดสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ลำดับที่  ๙ ของประเทศ   และในวันนี้ มีผู้เข้ารับมอบรางวัล   จำนวน  ๗๗๐  คน    ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา