สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับการติดตามโรงเรียนโครงการผู้นำในตัวฉัน ปีที่ 2

                                 

โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามโรงเรียนโครงการผู้นำในตัวฉัน ปีที่ 2 จาก สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะได้ออกติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการผู้นำในตัวฉัน ปีที่ ๒ (The Leader in Me) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๗ โรงเรียน โดยรับชมการนำเสนอผลงานจากนักเรียน ชมการสอน ๗ อุปนิสัย ชมการบูรณาการ ๗ อุปนิสัย ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมให้ข้อเสนอแนะพบปะพูดคุย กับ ผอ./นักเรียน/ครูที่รับผิดชอบ โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ