ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อทราบตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อสร้างเว็บไซต์ในการรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 50 โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว