สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)  โดยมีนายภควัตตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อให้โรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และหลักสูตรโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการเป็นโรงเรียนสุจริตอย่างแท้จริง ตามสมรรถนะ และบริบทของโรงเรียน ๒) เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี รวมถึงการ “เลือก ใช้ ลด”  วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) เพื่อให้โรงเรียนจัดทำโครงการบริษัทสร้างการดี โดยเน้นให้เกี่ยวโยงกับกิจกรรมสหกรณ์เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางนิรมล บัวเนียม ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสานน้ำทิพย์ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ และนายชุมพล สิทธิ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ ซึ่งโรงเรียนตลาดบางบ่อเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒