สพป.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซต์ ของสถานศึกษา (ITA Online) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซต์ ของสถานศึกษา (ITA Online) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการอัปโหลดข้อมูลบนเว็ปไซต์ของโรงเรียนอย่างเปิดเผยสู่สาธารณะ และพร้อมที่จะรับการประเมิน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีบนพื้นฐาน 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้มี คุณธรรมความโปร่งใสต่อไปอย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับ การอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 210 ราย ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลสรรคบุรี  โดยได้รับความรู้จาก น.ส.นุกูล สถาพร ครูชำนาญการ รร.สตรีอ่างทอง และทีมวิทยาการศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท