การอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการวัดและประเมินผล

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการวัดและประเมินผล ซึ่งมีนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้
โดยได้รับเกียรติจาก นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการวัดและประเมินผล”
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการวัดและประเมินผล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 136 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล นักวิชาการอิสระ ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นอย่างดี