“การสร้างเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย” ในโครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯและศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว โดยมีนายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ในนามโรงเรียนตันแบบโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนสุจริตที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมบาลสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนซึมซับคุณค่าแห่งความดี สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างเป็นวิไนกรอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู และนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดถึงมีการทำปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริตสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียนสุจริตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โครงการโรงเรียนสุจริตได้เกิดขึ้น ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนเมืองปัตตานีเป็นโรงเรียนตันแบบโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการรวมทั่วประเทศ 225 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ. น้อย” เป็นการประชุมชี้แจงพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ในโรงเรียนสุจริต สามารถปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน การจัดการประชุมชิปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย” ประกอบด้วย คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนตันแบบสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 10 % ทั้ง 15 โรงเรียน จำนวน 100 คน ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ท่าน และคณะครูจากโรงเรียนเมืองปัตตานี จำนวน 20 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 122 คน