สพป.นครปฐม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา

 

27 สิงหาคม 2563  นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมีนางลาวัลย์  ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้    “การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษานี้ จัดขึ้นตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาของ สพป.นครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน/บัญชี ด้านพัสดุ และผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดอบรมพัฒนา จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน/บัญชี ด้านพัสดุและโครกงานอาหารกลางวันในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน เป็นการให้ความรู้ในเรื่องการทำสัญญา บริหารสัญญา แนวปฏิบัติในการจัดหาวัสดุ วิธีการประกวดราคา และการเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 วิธีประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง   และการบริหารจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ สพฐ. การบริหารจัดการงบประมาณ / เงินรายได้สถานศึกษา/เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ   รุ่นที่ 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม –1กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่การเงิน/บัญชี ด้านพัสดุและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในระเบียบและแนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากรประกอบด้วย อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์ อดีต ผอ.กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ  กรมบัญชีกลาง อ.ทันใจ สายแวว ผอ.รร.อนุบาลสมุทรเดชอุดมและคณะ   อ.มะลิวัลย์ ศรีนา ผอ.ตสน.สพป.สมุทรสงคราม