คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

***วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษานโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยมีนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50:50) การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พื้นที่นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสหกรณ์โรงเรียน ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

***นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษานโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และได้กำหนดให้คณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

มนทิชา  แวซอเหาะ     ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th