สพป.ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม  2563 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม มีการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน 110 ราย ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายวัฒนกร อ่อนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากร