สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบเงินอุดหนุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เป็นประธานปฐมนิเทศและมอบเงินอุดหนุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา“ภูมิทายาท” จำนวน 1,278 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,847,000,บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทุนไม่ต่อเนื่อง จัดสรรให้ครั้งเดียวโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป จำนวน 265 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,325,000บาท
กลุ่มที่ 1 ทุนต่อเนื่อง จัดสรรให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ ได้แก่
2.1 ทุนต่อเนี่องระดับประถมศึกษา จำนวน 701 ทุน เป็นเงิน 1,402,000 บาท
– ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 398 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 796,000 บาท
– ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 303 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 606,000 บาท
2.2 ทุนต่อเนี่องระดับมัธยมศึกษา จำนวน312 ทุน เป็นเงิน 3,120,000 บาท
– มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท
– มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 72 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน720,000 บาท
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 160 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,600,000 บาท
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทุนการศึกษาภูมิทายาท ในวันนี้ ประกอบด้วย นักเรียนทุน ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 265 คน ,นักเรียนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน/ครูและเจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบดูแลทุนการศึกษาภูมิทายาท จำนวน155 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน