สพฐ.จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ครั้งที่ 12/2562 3 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 4 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร 4 ชั้น 2 โดยมีวาระที่น่าสนใจดังนี้คือ รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศของ ศบศ. การดำเนินการแบ่งส่วนราชการ รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรฯ เป็นต้น