สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ.

“ สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

วันนี้ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คณะวิทยากร คณะผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากรพี่เลี้ยง)  และผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 53 คน ร่วมพิธีเปิดและเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม อันจะทำให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูป และการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา